HỘI ỨNG DỤNG TOÁN HỌC VIỆT NAM

Hội ứng dụng toán học Việt Nam với tên giao dịch quốc tế: VIETNAM SOCIETY FOR APPLICATION OF MATHEMATICS, viết tắt là VIETSAM, tên ngắn giao dịch quốc tế là VSAM. Hội ứng dụng toán học Việt Nam được thành lập từ năm 1999, đến nay Hội đã hoạt động hơn 18 năm và với 4 kỳ đại hội (một nhiệm kỳ là 5 năm).

Mục đích của VSAM là tập hợp trí tuệ, đoàn kết những người đã và đang công tác ứng dụng toán học trong tất cả các ngành các lĩnh vực cuộc sống để duy trì, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn uy tín và phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, hành động theo phương châm “lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học làm công cụ”; góp phần xây dựng, phát triển nền toán học và khoa học kỹ thuật của đất nước.

BÀI VIẾT NÊN XEM