System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | About
Giới thiệu Hội ứng dụng Toán học Việt Nam (VSAM)
Hội ứng dụng toán học Việt Nam với tên giao dịch quốc tế: VIETNAM SOCIETY FOR APPLICATION OF MATHEMATICS, viết tắt là VIETSAM, tên ngắn giao dịch quốc tế là VSAM. Hội ứng dụng toán học Việt Nam được thành lập từ năm 1999, đến nay Hội đã hoạt động hơn 18 năm và với 4 kỳ đại hội (một nhiệm kỳ là 5 năm).

Hội ứng dụng toán học Việt Nam với tôn chỉ, mục đích ghi tại Điều lệ hội (Điều lệ hội được thông qua tại Đại hội toàn quốc lần thứ I năm 1999) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận, tham gia tự nguyện của công dân Việt Nam đã và đang công tác ứng dụng toán học trên mọi lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý và đời sống xã  hội.

Mục đích của VSAM là tập hợp trí tuệ, đoàn kết những người đã và đang công tác ứng dụng toán học trong tất cả các ngành các lĩnh vực cuộc sống để duy trì, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn uy tín và phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, hành động theo phương châm "lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học làm công cụ"; góp phần xây dựng, phát triển nền toán học và khoa học kỹ thuật của đất nước.

VSAM tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc: độc lập, trung thực; tập trung dân chủ; bình đẳng, tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của mình. VSAM hoạt động theo Điều lệ hội và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. VSAM là thành viên của Hội Toán học Việt Nam (VMS), Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và được tham gia là thành viên của các tổ chức cùng nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Một trong những hoạt động có ý nghĩa và có đóng góp to lớn cho sự nghiệp ứng dụng toán học của đất nước là ngay từ khi được thành lập (1999), Hội đã được nhà nước cấp phép hoạt động cho "Tạp chí Ứng dụng Toán học"  - một Tạp chí Khoa học chuyên ngành quốc gia. Tạp chí Ứng dụng Toán học từ khi được thành lập với quy chế hoạt động và vận hành bởi Hội đồng Biên tập qua các thời kỳ, luôn là địa chỉ có uy tín để đăng tải những công trình nghiên cứu có hàm lượng cả về toán học lẫn ứng dụng, đáp ứng nhu cầu nội tại của tất cả các các nhà toán học, các hội viên và những người làm công tác ứng dụng toán học.

Hiện nay VSAM còn là thành viên chính thức (Full Member) của Hội đồng Quốc tế Toán Công nghiệp và Ứng dụng, viết tắt là ICIAM. Hội đồng quốc tế về công nghiệp và toán ứng dụng là một tổ chức xã hội quốc tế với các thành viên từ khắp nơi trên thế giới. Với trường hợp ngoại lệ duy nhất là châu Phi, ICIAM có các hội viên từ tất cả các châu lục. ICIAM phân biệt hai loại thành viên: các thành viên chính thức và các thành viên liên kết; nghĩa là, những thành viên đang tập trung hoàn toàn vào toán học công nghiệp và áp dụng, và những hội viên mà ứng dụng toán không phải là quá đặc biệt. Hiện nay ICIAM gồm 21 thành viên chính thức và 26 hội viên liên kết, mọi thông tin liên quan đến ICIAM được đăng tải tại địa chỉ trang web của ICIAM: http://www.iciam.org/.

Nhiệm kỳ hiện nay  (2015 - 2020) Hội có 28 Ủy viên Ban chấp hành được bầu tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam (Đại hội được tiến hành vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội). Tại nhiệm kỳ 2015 - 2020, cơ cấu của Ban chấp hành Hội gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên Ban chấp hành; Ban chấp hành Hội phân công thực hiện chương trình trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ thông qua hoạt động của các ban chức năng: Ban Khoa học, Ban Thư ký - Văn phòng - Tổ chức và Đại diện đối ngoại của Hội tại ICIAM.

Đến nay VSAM đã phát triển với hơn 250 hội viên, là những người với chuyên môn về toán học và ở các chuyên ngành khác như Tin học, Tự động hóa,... nhưng say mê công tác ứng dụng toán học, đa phần hội viên công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp công nghiệp. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, có trụ sở đóng tại thủ đô Hà Nội và có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài chính riêng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là phát triển hội viên, tổ chức hội nghị quốc tế về ứng dụng toán học (lần thứ 2) và hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

Trang web của Hội: http://www.vietsam.org.vn. Để liên hệ với VSAM, các hội viên và độc giả có thể gửi thư điện tử tới địa chỉ Email: vsamconference@gmail.com, hoặc gửi thông tin qua tiện ích tại Website của hội bằng cách Click Gửi thông tin liên hệ với VSAM.

(Nguồn: Ban chấp hành ƯDTH VN)

 
In bài | Chia sẻ   
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 4