System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | Contact

Bạn hãy nhập thông tin vào mẫu sau để liên hệ với chúng tôi

Tên của bạn
Nghề nghiệp
Công ty
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại
Fax
Email
Nội dung

Hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:  Văn phòng Hội ứng dụng Toán học Việt Nam
Địa chỉ:  Viện Toán Ứng Dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cổ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:  (84-04) 37547947;  Fax: (84-04) 37547860;  Emailvsamconference@gmail.com