System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Ðặng Quang Á
Địa chỉ:   Viện Công nghệ thông tin, Hà Nội 
Số điện thoại:
eMail:  dangqa@ioit.ac.vn
Giới thiệu về bản thân: GS. TS
In bài | Chia sẻ   
Đỗ Như An
Địa chỉ: Viện Công nghệ thông tin
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phan Thành An
Địa chỉ: Viện Công nghệ thông tin
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Ðặng Ðình Áng
Địa chỉ: Viện Công nghệ thông tin
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Ðinh Lan Anh
Địa chỉ: IT&E Inc.  [Cty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường]
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Ngô Tuấn Anh
Địa chỉ:  Ðại học Nông nghiệp 1
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Kim Anh
Địa chỉ: Khoa CNTT, Ðại học Bách khoa HN
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phạm Kỳ Anh
Địa chỉ: Ðại học Khoa học tự nhiên , ÐHQG Hà Nội
Số điện thoại:
eMail:  anhpk@vnu.edu.vn;  anhpk2009@gmail.com
Giới thiệu về bản thân:  GS TSKH
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 6