System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Lê Hải Hà
Địa chỉ: Khoa Toán ứng dụng, ĐHBK Hà nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Sơn Hà
Địa chỉ: Khoa Toán Tin học , Đại học KHTN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Trần Ngọc Hà
Địa chỉ: Viện Công nghệ Xạ hiếm, Đại học Bác khoa Hà nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Hoàng Trung Hải
Địa chỉ: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, 18 Trần Nguyên Hãn, HN
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Ngô Hữu Hải
Địa chỉ: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên doanh Dầu khí VietsovPetro
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Hồng Hải
Địa chỉ: Trung tâm Toán - Máy tính, Viện Kĩ thuật Quân sự
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phan Thu Hải
Địa chỉ: Viện Dầu khí, Yên Hòa
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Lê Minh Hằng
Địa chỉ: Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thủy văn (đường Nguyễn Chí Thanh, HN)
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 1