System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Trịnh Quốc Anh
Địa chỉ:     ÐHBK Hà Nội, Khoa toán ứng dụng
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Trịnh Quốc Anh
Địa chỉ: Viện Toán tin - Ứng dụng, ÐHBK Hà Nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phạm Văn Ất
Địa chỉ:     Ðại học Giao thông Vận tải
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Ngọc Ban
Địa chỉ:     Học viện Kỹ thuật Quân sự
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Hồ Sĩ Bàng
Địa chỉ:     Khoa CNTT, ÐHBK Hà Nội
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Mậu Bành
Địa chỉ:     Ðại học Xây dựng, Hà Nội
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Hồ Tú Bảo
Địa chỉ:     Viện Công nghệ Thông tin, Hà Nội
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Hữu Bảo
Địa chỉ:     Ðại học Thuỷ lợi Hà Nội, Hà Nội
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5