System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Tạ Quốc Bảo
Địa chỉ:     Đại học Thái Nguyên
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Địa chỉ:     Trung tâm Máy tính, khoa CNTT, Ðại học BK Hà Nội
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Dương Thị Thanh Bình
Địa chỉ:    Ðại học Y - Dược Tp Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Hà Thị Thanh Bình
Địa chỉ:     Ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ:     Ðại học Sư phạm Thái Nguyên
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Xuân Bình
Địa chỉ:     Viện Vật lý Ðịa cầu, Trung tâm KHTN&CN Quốc gia
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Bường
Địa chỉ:     Viện CNTT, Trung tâm KHTN&CN Quốc gia
Số điện thoại:
eMail: 
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Cam
Địa chỉ:  Đại học sư phạm, ĐHQG TP. HCM
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 4