System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Nguyễn Hữu Công
Địa chỉ: Đại học Quốc gia Hà nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Vũ Ngọc Cừ
Địa chỉ: Hội đồng Khoa học Công nghệ, Bộ giao  thông Vận tải
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Lê Cường
Địa chỉ: Đại học Bác khoa Hà nội, Khoa Toán
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Lê Thanh Cường
Địa chỉ: Đại học Ngoại Thương
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ mới KS và Tin học, Hà nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Viện Dầu khí (2A-D7, Trung tự, HN)
Số điện thoại: 848525314
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Thạc Bình Cường
Địa chỉ: Đại học BK Hà nội, Trung tâm máy tính, Khoa CNTT
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Trần Lưu Cường
Địa chỉ: Đại học Kĩ Thuật, ĐHQG Thành phố HCM
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2