System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Đại học Kinh tế, Tp. HCM
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Trần Ngọc Diễm
Địa chỉ: Khoa Toán Tin học, Đại học KHTN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Hữu Điển
Địa chỉ: Viện Toán học, Trung tâm KHTN&CN Quốc gia
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phạm Huy Điển
Địa chỉ: Viện Toán học, Trung tâm KHTN&CN Quốc gia
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phạm Huy Điển
Địa chỉ:  Trung tâm tin học, Viện KH&CN Việt Nam
Số điện thoại:  0982966852
eMail:  phdien@ciid.vast.vn; phdien@gmail.com
Giới thiệu về bản thân:  PGS TSKH, Phó chủ tịch Hội ỨDTH VN
In bài | Chia sẻ   
Trần Ngọc Điểu
Địa chỉ: Khoa Toán, ĐHKHTN Tp. HCM
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Tạ Văn Đĩnh
Địa chỉ: Khoa Toán ứng dụng, Đại học Bách khoa Hà nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Xuân Định
Địa chỉ: Viện Dầu khí, Yên Hòa, Cầu Giấy
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 4