System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Hội nghị VIAMC 2017
Thông báo bổ sung về việc kéo dài thời hạn gửi "Báo cáo tóm tắt", thời hạn gửi "Báo cáo toàn văn" và thời hạn "Đăng ký tham dự" Hội nghị VIAMC 2017 thêm một tháng (thời hạn cũ đã đăng tại Thông báo số 2)...
LỜI MỜI CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC LẦN THỨ II, THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THAM DỰ HỘI NGHỊ ...
Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về ứng dụng toán học tại Việt nam sẽ được tổ chức vào các ngày 15 đến 18tháng 12 năm 2017 tại Trường Đại học Sài Gòn, số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh....
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 4