System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Hội nghị lần III (2010)
Hội nghị đã diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 12 năm 2010, tại tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu (Đại học Bách Khoa Hà Nội). Hơn hai trăm đại biểu từ khắp các vùng miền trong cả nước đã về dự hội nghị với trên một trăm báo cáo đã được trình bày trong các phiên toàn thể và tại sáu tiểu ban song song, về các chuyên ngành
Chương trình hội nghị: địa điểm, thời gian, người điều khiển và các báo cáo tại phiên toàn thể và báo cáo tại các tiểu ban hội nghị ...
Trong phiên họp ngày 20/11/2010, Ban Chương trình Hội nghị đã thống nhất một số điểm nêu tại nội dung thông báo này gồm: bổ sung Ban chương trình và Ban tổ chức hội nghị, chương trình hội nghị diễn ra trong các ngày 23 đến 25 tháng 12 ...
Nhằm tiếp tục tạo một diễn  đàn cho sự giao lưu  này, Hội Ứng dụng Toán học Việt nam và Bộ Công thương quyết định tổ chức Hội nghị Toàn quốc lần III về Ứng dụng Toán học tại Hà Nội trong các ngày 23-25/12/2010 và trân trọng kính mời các tổ chức...
Hội nghị Toàn quốc lần thứ III về Ứng dụng toán học là diễn đàn tổng kết các thành tựu và trao đổi kinh nghiệm trong 5 năm (2005-2010) ứng dụng toán vào các hệ thống kỹ thuật, kinh tế, xã hội và quản lý của Việt Nam kể từ sau Hội nghị Toàn quốc lần thứ II do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) và Hội Toán học Việt Nam đồng chủ trì tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2005. Hội nghị lần này sẽ được tổ chức trong các ngày từ 23 đến 25 tháng 12 năm 2010
Hội nghị toàn quốc lần thứ III về ƯDTH tổ chức từ 23-25 tháng 12 năm 2010, gồm có Ban cố vấn với 11 thành viên, 27 nhà toán học trong Ban chương trình hội nghị,...
Ngày 5/3/2010, tại văn phòng hội, Ban chấp hành Hội Ứng Dụng Toán Học Việt Nam (ƯDTH VN) đã tổ chức cuộc họp trù bị cho việc tổ chức Hội nghị Ứng dụng toán học toàn quốc lần thứ 3
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 6