System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo
Được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên ...Tập 3 trình bầy các báo cáo mời và báo cáo khoa học tại các ban chuyên ngành: Toán học trong Các khoa học về Trái đất, Toán học trong Nông - Sinh - Y và Môi trường, Các phương pháp Vật lý - Toán và tiểu ban Tính toán khoa học (thuộc ban Tính toán khoa học và Công nghệ thông tin)
Được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên ...Tập 2 đăng tải các báo cáo mời và báo cáo khoa học tại các ban chuyên ngành: Toán học trong công nghiệp và giao thông vận tải, Toán học trong quản lý, Các phương pháp Giải tích - Tối ưu hoá và tiểu ban Toán học trong công nghệ thông tin (thuộc ban Tính toán khoa học và Công nghệ thông tin)
Được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên ... dành cho các nội dung thực hiện trong 2 phiên họp toàn thể với 8 bài phát biểu ý kiến của các vị lãnh đạo và 6 báo cáo khoa học  tại diễn đàn “ứng dụng toán học”
Được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên ...Ban biên tập: Nguyễn Quý Hỷ (Trưởng ban), Phạm Huy Điển, Tống Đình Quỳ (Thư ký),Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Văn Hữu, Lê Ngọc Lăng, Phạm TrầnNhu, Nguyễn Thị Ngọc Quyên,Phùng Đình Thực, Đặng Ngọc Tùng.
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 4