System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Hội nghị giai đoạn 1999-2009
Nền kinh tế nước ta đang chuyển biến mạnh mẽ từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, nhất là từ khi nước ta gia nhập WTO. Đảng và chính phủ đã đề ra rất nhiều các chính sách để cải tiến các thể chế quản lý nền kinh tế và tài chính. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã ra đời và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc huy động vốn phục vụ cho việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Việc phân tích tác động của các chính sách đến nền kinh tế vĩ mô và nền tài chính đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà kinh tế và toán học.
Trong các ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2005 Hội UDTHVN cùng với Bộ Công Nghiệp đã tổ chức Hội Nghị Ưng Dụng Toán Học Toàn Quốc lần thứ II và sau đó ngày 26 tháng 12 Đại Hội toàn quốc lần thứ II của Hội UDTHVN đã được tiến hành tại hội trường lớn của Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Hội nghị Toàn quốc lần II về ứng dụng Toán học là diễn đàn tổng kết các thành tựu và trao đổi kinh nghiệm trong 5 năm (2000-2005) ứng dụng toán vào các hệ thống kỹ thuật, kinh tế, xã hội và quản lý của Việt nam,...
Tới dự và phát biểu tại Hội thảo có các vị khách mời: Bộ trưởng Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường Chu Tuấn Nhạ; Uỷ viên BCH TƯ Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải; Uỷ viên BCH TƯ Ðảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên BCH TƯ Đảng...
Hơn 2 năm trước đây, trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21, Hội nghị Toàn quốc lần I về Ứng dụng Toán học đã được tiến hành và Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam ra đời trong sự ưu ái của Liên hiệp các Hội Kho học và Kỹ thuật VN, của Hội Toán học VN, Bộ Công nghiệp, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, và nhiều Bộ, ngành Khoa học và Kỹ thuật khác nhau
Đã hơn 30 năm nay kể từ khi thành lập, Hội Toán học Việt Nam lấy việc nghiên cứu và ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế, Quốc phòng,... làm một trong những mục tiêu hoạt động của mình...
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 10