System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Hội nghị lần IV (2015)
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Khóa IV của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam, trong đó PGS.TS. Tống Đình Quỳ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch và TS Hoàng Thế Dũng tiếp tục được bầu làm Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kính gửi quý vị đại biểu, khách quý tham dự Hội nghị lần thứ IV về Ứng dụng Toán học:  tin bài liên quan và về kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc lần thứ IV ....
Một số hình ảnh tại Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng Toán học diễn ra trong hai ngày từ 23 - 24 tháng 12 năm 2015 tại Trường đại học Kinh tế quốc dân ....
Hội nghị Toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng toán học được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), từ ngày 23 đến 25 tháng 12 năm 2015. Hội nghị là diễn đàn tổng kết và trao đổi kinh nghiệm trong 5 năm (giai đoạn 2010-2015) ứng dụng toán vào các hệ thống kỹ thuật, kinh tế, xã hội và quản lý của Việt Nam.
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5