System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ bảy, 22/02/2003, 10:35 GMT+7
Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 1, Số 1, Năm 2003
Bài viếtTác giảTrang
Mã hoá thông tin điện tử và vấn đề triển khai trong thực tiễn Việt Nam

Electronic data encryption and implementation techniques for realization in Vietnam practice
Hà Huy Khoái, Phạm Huy Điển 5
Dáng điệu tiệm cận của quần thể có cấu trúc tuổi mô tả bằng hệ Lotka – von Foerster không thuần nhất

On the asymptotic behavior of age-structrured populations modeled by Lotka -von Foerster equations
Nguyễn Văn Minh, Tống Thành Trung 23
Vấn đề giảm thiểu độ rủi ro lũ lụt- động đất cho một dự án thủy điện bậc thang và ứng dụng vào công trình thủy điện Sơn La

Reduction of risks caused by floods and earthquakes to the cascade hydropower projects and its applications to Son La Hydropower Project
Đặng Ngọc Tùng 37
Một số kết quả mới trong toán tài chính ngẫu nhiên

Some new results in stochastic financial mathematics
Nguyễn Văn Hữu 47
Nâng cao ổn định động của hệ thống điện bằng các tác động điều khiển đóng cắt

Power system transient stability enhancement by bang-bang controls
Lã Văn Út, Lã Minh Khánh 69
Dự báo một loại quá trình điểm gắn mã và ứng dụng vào nghiên cứu động đất

Predicting a marked point process and its application to earthquake investigation
Tràn Cảnh, Bùi Quốc Hoàn, Nguyễn Đình Xuyên79
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 3